Huisartsenpraktijk Kolthoff

Vakantiewaarneming

Wanneer praktijk Kolthoff gesloten is kunt u terecht bij huisartsenpraktijk Butijn en huisartsenpraktijk Groenveld, beide in MC Buitenhove.

Achternaam A t/m M

Huisartsenpraktijk Butijn
Knoopstraat 6a
8933 GS Leeuwarden
T 058 – 212 05 89

Achternaam N t/m Z

Huisartsenpraktijk Groenveld
J.H. Knoopstraat 6d – (op de eerste verdieping)
8933 GS Leeuwarden
T: 058 – 212 25 82